Outsourcing av lager vs lagerstyrning – fördelar och nackdelar?

I denna blogg undersöker vi fördelarna och nackdelarna med att outsourca lager respektive att driva eget lager. Vi dyker ner i hur varje lösning kan påverka ditt företags effektivitet, kostnader och tillväxtpotential. Lär dig hur outsourcing kan erbjuda flexibilitet och lägre startkostnader, medan eget lager ger full kontroll och långsiktiga besparingar.

By Rackbeat juli 9, 2024

Att driva eget lager, eller inte driva eget lager

Om ditt företag antingen upplever tillväxt eller befinner sig i sin tidiga start, står du inför ett principiellt beslut när det gäller lagerstyrning

Hur förvarar du din viktigaste tillgång, nämligen dina varor, på bästa och mest kostnadseffektiva sätt? 

Kanske använder du för närvarande outsourcing av lager, men överväger om det är dags att investera i eget lager. Eller kanske har du ännu inte bestämt vilken lagerlösning som passar bäst för dina behov.

Oavsett din situation är det väsentligt att förstå möjligheterna som föreligger i att outsourca lager respektive att driva eget lager. Samtidigt är det också viktigt att ha full översikt över vilka verktyg som kan underlätta lagerhanteringen. 

I denna blogg dyker vi därför ner i fördelarna och nackdelarna med båda lagerlösningarna. Vi kommer att utforska hur varje möjlighet kan påverka ditt företags effektivitet, kostnader och tillväxtpotential, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Men först:

 

Vad är outsourcing av lager?

När du opererar med outsourcing av lager, sker det på något som kallas ett lagerhotell – även känt som en tredjepartslogistikleverantör (3PL). Dessa erbjuder lagring och ofta även andra logistiktjänster till företag som vill låta en tredje part hantera lageruppgifterna – därav ”outsourcing av lager.” 

Denna tjänst kan vara särskilt fördelaktig för både små och medelstora företag som kanske inte har kapitalet eller behovet att driva sitt eget lager självständigt.

Medan outsourcing av lager erbjuder vissa ekonomiska och operativa fördelar, kan det också medföra vissa begränsningar i din lagerstyrning som du noggrant måste överväga.

 

Fördelar med outsourcing av lager

 • Lägre startkostnader: Du behöver inte investera i köp eller hyra av ett stort lagerområde, vilket betyder att du undviker de stora kapitalutgifterna som är förknippade med köp eller hyra av lagerutrymme. Du betalar endast för det utrymme och de tjänster du faktiskt använder.
 • Skalbarhet: När du använder outsourcing av lager kan du enkelt skala upp och ner efter behov utan att behöva investera i ytterligare fysiskt utrymme. Detta är särskilt användbart för företag med varierande försäljningsmönster.
 • Ingen daglig hantering: Du behöver inte bekymra dig om underhåll av lagret eller anställning av lagerpersonal. Lagerhotell specialiserar sig på lagerhantering och logistik, vilket innebär att de ofta kan uppnå högre effektivitet och noggrannhet i uppgiftsutförandet än ett företag som hanterar dessa uppgifter själva.

 

Nackdelar med outsourcing av lager

 • Mindre kontroll: När du väljer att outsourca lager överlåter du en väsentlig del av driften till en extern tjänsteleverantör. Detta innebär att du inte har samma dagliga kontroll över lagerprocesserna som du har med eget lager. Du kan till exempel ha begränsat inflytande över:
 • Hanteringen av produkter: Hur dina produkter förvaras, vilken säkerhet som används och hur de behandlas under packning och leverans.
 • Lagerplacering: Hur och var dina produkter placeras i lagret, vilket kan påverka effektiviteten i orderhanteringen.
 • Prioritering av order: Under hektiska perioder kan du uppleva att dina order inte har högsta prioritet om lagerhotellet betjänar andra kunder med liknande eller större behov.

 

Potentiellt högre långsiktiga kostnader: 

Även om outsourcing av lager kan verka som en kostnadseffektiv lösning på kort sikt, kan de långsiktiga kostnaderna vara högre jämfört med att driva eget lager. Detta beror på flera faktorer:

 • Hyreskostnader: Löpande betalningar till lagerhotellet kan ackumuleras över tid, särskilt om ditt företag växer och kräver mer utrymme.
 • Serviceavgifter: Utöver grundläggande lagerutrymme kan det tillkomma extra avgifter för ytterligare tjänster som plock och pack, leverans och returhantering.
 • Skalning: I takt med att ditt företag växer kan kostnaderna för att skala upp i ett lagerhotell överstiga vad det skulle kosta att investera i och utvidga eget lager.

 

Beroende av tredje parter:

Genom att använda outsourcing av lager blir ditt företags logistiska operationer beroende av en extern leverantörs förmågor och pålitlighet. Detta kan leda till flera utmaningar:

 • Risk för servicefel: Fel i lagerhotellets drift, såsom felplockning, förseningar i leveranser eller dålig hantering av returer, kan direkt påverka kundnöjdheten och ditt varumärkes rykte.
 • Kontraktsvillkor: Du är bunden av de kontraktsmässiga villkoren fastställda av lagerhotellet, vilket kan begränsa din flexibilitet att snabbt anpassa din logistikstrategi till förändringar på marknaden eller i ditt företag.

Efter att ha övervägt de olika fördelarna och nackdelarna med outsourcing av lager till ett lagerhotell, är det nu dags att titta närmare på de möjligheter som drift av eget lager erbjuder. Övergripande får du större kontroll över de logistiska operationerna när du driver eget lager, vilket också ökar kraven på dina dagliga arbetsuppgifter.

 

Därför är det en bra idé att driva eget lager

Direkt styrning:

 Med eget lager har du direkt kontroll över varje detalj i lagerhanteringen. Detta sträcker sig från säkerhetsprocedurer till metoderna för varumottagning, lagring, plock och pack samt leverans.

Kvalitetssäkring:

 Du har bättre möjlighet att säkerställa att alla operationer uppfyller de standarder och kvalitetskrav som ditt företag ställer. Detta är särskilt kritiskt för företag med specialiserade produkter eller höga krav på hantering av varor.

Optimering av operationer:

 • Teknologisk integration: Med eget lager kan du fullt ut utnyttja de teknologiska hjälpmedlen för lagerprocesserna som finns på marknaden. Detta omfattar ett WMS eller robotar för plock och pack, vilket kan förbättra precisionen, spara mycket tid och minska kostnaderna på lång sikt.

Långsiktiga besparingar:

 • Reducerade driftskostnader: Även om det krävs en viss investering när du etablerar eller hyr ett lager, kan kostnaderna sluta med att bli lägre om lagret drivs effektivt. Detta beror bland annat på möjligheten att optimera lagerlayout och processer, vilket kan minska spill och ineffektivitet i orderhanteringen.
 • Skalning av företaget: Med eget lager har du flexibiliteten att skala upp eller ner utan att behöva förhandla nya kontrakt eller betala ytterligare avgifter till tredje parter. Detta kan vara en viktig fördel under perioder med snabb tillväxt eller säsongsmässiga svängningar i efterfrågan.

 

Nackdelar med att ha eget lager

Höga startkostnader:

 • Anskaffning av egendom: Köp eller hyra av lagerfaciliteter kräver en betydande ekonomisk förpliktelse. Kostnaderna kan variera beroende på lagrets storlek och belägenhet. Detta kan vara en stor barriär för mindre företag eller uppstartsbolag med begränsade kapitalresurser.
 • Inredning och utrustning: Dessutom måste lagret utrustas med lämpliga hyllor och hanteringsutrustning som gaffeltruckar.

Det kan vara resurskrävande:

 • Personal: Eget lager kräver kvalificerad personal för att styra operationerna, inklusive lagerarbetare, logistikkoordinatorer och kanske ett ledningsteam. Rekrytering, utbildning och löner för dessa medarbetare utgör löpande kostnader som kan belasta företagets driftsbudget.

 

Avslutande tankar om lagerval

Valet mellan ett lagerhotell och att driva eget lager beror alltså på ditt företags specifika behov, tillväxtprognoser och kapital. 

Mer specifikt kan vi säga att övergången från ett lagerhotell till eget lager ofta sker när ett företag når en punkt där långsiktiga besparingar och kontroll väger tyngre än de inledande lägre kostnaderna vid ett lagerhotell. 

Det är också viktigt att överväga kostnaderna i förhållande till personalen och potentiella utmaningar under övergången. Om du använder ett molnbaserat WMS kan du få hjälp med det ökade kontrollbehovet som följer med att driva eget lager, då du bland annat får realtidsuppdateringar på varulagret, möjlighet att registrera inkommande varor och platsstyrning.