Vilkår/Betingelser for brug af Rackbeat (før oktober 2023)

 

 1. ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER

 

1.1 Disse vilkår & betingelser for brug af Rackbeat (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer vilkår & betingelser”, ved anvendelse af Rackbeat applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf. Disse Betingelser gælder mellem Rackbeat ApS, CVR-nummer 39086409, Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark (herefter “Rackbeat”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Betingelser på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

 

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Betingelser på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Betingelserne.

 

 1. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

 

 

2.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Betingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen Rackbeat og valgte tillægsmoduler (herefter “Applikationen”), der stilles til rådighed online som Software-as-a-Service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og der opnår ikke licens til at afvikle Applikationen udover som Software-as-a-Service.

 

2.2 Kundens abonnement giver udelukkende Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal brugere, der fremgår af det specifikke produkt. Abonnementet omfatter Kundens tilknyttede brugere, såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere brugere, tilvalg m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

 

2.3 I selve Applikationen eller på Rackbeat’s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper samt priser for leverede ydelser. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Betingelser før de kan anvendes.

 

2.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser eller for andre end Kunden. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen. Det er ikke tilladt at dele loginoplysninger.

 

2.5 Med undtagelse af det, der fremgår af 2.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

 

2.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på måder eller til formål som er i strid med lovgivning eller anden relevant regulering. Kunden skal ligeledes ikke anvende Applikationen på en måde, som kan skade Rackbeat’s navn, omdømme eller goodwill.

 

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

 

 

3.1  Rackbeat afregner kunden for de leverede services under denne aftale.

 

3.2 Alle priser er eksklusive eventuelle gældende moms og eventuelle andre skatter eller afgifter, der opkræves på services.

 

3.3 Kunden giver Rackbeat tilladelse til at trække ydelser via betalingskort på Kundens konto, eller via. Faktura og er samtidig indforstået med debitorregler, samt at eventuelle kort gebyrer afholdes af Kunden.

 

3.4 Andre forhold:

 

 1. Første fakturering sker umiddelbart efter abonnementets start og opkræves månedsvis forud, medmindre andet er aftalt.
 2. Aftalens startdato er ved Kundens accept af disse Betingelser.

 

 

3.5 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Rackbeat.

 

3.6 De til enhver tid gældende priser kan findes på Rackbeat’s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med 30 dages varsel. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler.

 

3.7 Rackbeat forbeholder sig retten til at indeksregulere abonnementerne med min. 3% pr. år med eller uden varsel.

 

3.8 Hvis betalingen for abonnementet ikke foretages online via betalingskort, vil der blive pålagt et faktureringsgebyr på 50 DKK ekskl. moms. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes betalingspåmindelse uden gebyr 1 dag efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 7 dage senere rykker 1 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 1, spærres adgangen til systemet.

 

3.9 Såfremt betalingen af abonnementet går gennem tredjepart, kan der være aftalt særskilte betingelser.

 

 1. KUNDENS DATA

 

 

4.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden indtaster og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Der henvises i denne forbindelse til den separat indgåede databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

 

4.2 Rackbeat giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør.

 

4.3 Rackbeat forbeholder sig ret til at slette Kundens data umiddelbart efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Rackbeat har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

 

4.4 Rackbeat er berettiget til at opbevare Kundens data i anonymiseret form efter ophør med henblik på at anvende disse til statistik og analyse.

 

4.5 Rackbeat kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Rackbeat’s vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

4.6 Rackbeat forbeholder sig retten til at dele Applikationsdata med andre selskaber i Visma-gruppen, som en del af at levere Applikationen, under samme vilkår og begrænsninger som beskrevet i disse Betingelser og i overensstemmelse med Databehandleraftalen. 

 

4.7 Rackbeat forbeholder sig retten til, at videregive informationer vedr. varebevægelser og beholdninger til tredjemand udelukkende med henblik på forbedring af Kundens lagerbinding. Dette vil kun ske såfremt Kunden giver samtykke hertil. 

 

 1. DRIFTSSTABILITET

 

 

5.1 Rackbeat tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Rackbeats kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Rackbeat fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

 

5.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Rackbeat sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

 

5.3 Ekskluderede services. Rackbeats vedligeholdelse og support omfatter ikke:

 

Software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Rackbeat.

Fejl og problemer, der skyldes eller påvirkes af software, hardware og andre komponenter, der ikke er leveret eller stillet til rådighed af Rackbeat.

Fejl og problemer, der skyldes at Kunden eller Kundens brugere ikke følger instruktioner og anbefalinger givet af Rackbeat.

Fejl og problemer opstået eller påvirket af tredjeparter, der ikke agerer på vegne af Rackbeat software udviklet eller modificeret specifikt for Kunden

 

 1. OPHØR

 

6.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet med en opsigelsesperiode på løbende måned + 3 måneder (medmindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

 

6.2 Kunden kan i Applikationen foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af en måned (medmindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

 

6.3 Rackbeat kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Betingelser, ved overtrædelse af punkt 2.6 eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

 

 1. ÆNDRINGER I APPLIKATIONEN

 

 

7.1   Rackbeat er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Rackbeat er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

 

 1. OVERDRAGELSE

 

 

8.1 Rackbeat har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

 

8.2 Kunden accepterer, at Rackbeat er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

 

9.1   Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Rackbeat ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Rackbeat ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Rackbeat meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Rackbeat’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

 

9.2  Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

 

9.3  I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Rackbeat, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Rackbeat forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring over for Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjepersoners rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 

 1. RACKBEAT’S ANSVAR

 

 

10.1 Rackbeat fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Betingelser, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

 

10.2   Kunden accepterer at brugen af Applikationen er på eget ansvar og Rackbeat er uden ansvar for overskridelse af nationale lovgivningsmæssige forhold i det land, hvori Applikationen anvendes.

 

10.3 Rackbeat er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valuta feeds/-beregnere. Rackbeat kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Rackbeat ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

 

10.4   Kunden accepterer at skadesløsholde Rackbeat mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter.

 

10.5 Skulle Rackbeat til trods for ovenstående blive erkendt erstatningsansvarlig, er Rackbeats ansvar uanset typen af tab eller ansvarsgrundlag beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Rackbeat for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

 

 1. INTEGRATION TIL RACKBEAT LAGERSTYRINGSPLATFORM

 

 

11.1  Brug af Rackbeat Integrationsværktøjer/API sker på Kundens eget ansvar, ligesom det er Kundens ansvar at sikre den korrekte konfiguration og opsætning af sine øvrige systemer, så data udveksles korrekt til/fra Rackbeat lagerstyringsplatform. Kunden fritager Rackbeat fra ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af Integrations Værktøjerne/API’et bortset fra korrektion af fejl og mangler.

 

 1. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

 

 

12.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden er Dataansvarlig for i Applikationen, henvises der til Databehandleraftalens bestemmelser mellem Rackbeat og Kunden. For så vidt angår Rackbeats behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig henvises der til privatlivspolitikken.

 

12.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Rackbeat, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Rackbeats behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Rackbeat for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

 

12.3 Rackbeat har tavshedspligt om alle informationer, Rackbeat måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Rackbeat har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Rackbeat er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

 

 1. BETINGELSER ÆNDRINGER

 

 

13.1 Rackbeat er berettiget til at ændre disse Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Rackbeats hjemmeside. Rackbeat tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring. Ændringer varsles via email. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser.

 

 1. TVISTER

 

 

14.1 Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.

 

 1. GYLDIGHED

 

15.1  Disse Betingelser er gældende for eksisterende kunder oprettet før 29/09 2023 og indtil 29/12 2023.